FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

लागत साझेदारीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम गर्नाका लागि दसखास्त आह्वानको सूचना

लागत साझेदारीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम गर्नाका लागि दसखास्त आह्वानको सूचना 

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उतपादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि दरखास्त आह्वानको सूचना 

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उतपादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि दरखास्त आह्वानको सूचना 

आ.व. २०७७/०७८ का लागि स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

तालिममा सहभागी पठाइदिने बारे

पुन:प्रस्तावसहित निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

Pages